Erev Shel Shoshanim by 12th Night Music

Advertisements

Yerushalayim Shel Zahav by Leonardo Goncalves (Cover)

Oseh Shalom by Regina Ederveen

Al Kol Eileh by Naomi Shemer (Cover Version)

I Won’t Let Go (Spanish Cover) by Rafael