Erev Shel Shoshanim by 12th Night Music

Advertisements

Yerushalayim Shel Zahav by Leonardo Goncalves (Cover)

Oseh Shalom by Regina Ederveen

Al Kol Eileh by Naomi Shemer (Cover Version)

Tree of Life