Jerusalem of Gold by Ofra Haza

Avir arim tzalul kayayin
vere’akh oranim
nisa beru’akh ha’arbayim
im kol pa’amonim.
Uvtardemat ilan va’even
shvuya bakhaloma
ha’ir asher badad yoshevet
uveliba khoma.

Yerushalayim shel zahav
veshel nekhoshet veshel or,
halo lekol shirayikh ani kinor.

Eykha yavshu borot hamayim
kikar hashuk reyka.
Ve’eyn poked et Har haBayit
ba’ir ha’atika.
Uvamarot asher basela
meyalelot rukhot
ve’eyn yored el Yam haMelakh
bederekh Yerikho.

Yerushalayim shel zahav
veshel nekhoshet veshel or,
halo lekol shirayikh ani kinor.

Akh bevo’i ayom lashir lakh
velakh likshor ktarim
katonti mitze’ir banayikhv ume’akhron hameshorerim.
Ki shmekh tzorev et hasfatayim
kineshikat saraf.
Im eshkakhekh Yerushalayim
asher kula zahav.

Yerushalayim shel zahav
veshel nekhoshet veshel or,
halo lekol shirayikh ani kinor.

Khazarnu el borot hamayim
lashuk velakikar.
Shofar kore beHar haBayit
ba’ir ha’atika.
Uvame’arot asher basela
alfey shmashot zorkhot
nashuv nered el Yam haMelakh
bederekh Yerikho.Yerushalayim shel zahav
veshel nekhoshet veshel or,
halo lekol shirayikh ani kinor.

Lyrics.Time.(2013).  Jerusalem of Gold. Retrieved from

http://www.lyricstime.com/ofra-haza-jerusalem-of-gold-lyrics.html

1 thought on “Jerusalem of Gold by Ofra Haza

Leave a Reply

%d bloggers like this: